Artikel 1

Onderstaande voorwaarden gelden voor al onze offertes en voor al onze verkoopovereenkomsten.

Artikel 2

Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding bevatten,

Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens en informatie blijven onze eigendommen en dienen op eerste aangeven te worden geretourneerd.

Artikel 3

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers, anders dan reguliere bestellingen, binden ons niet dan nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4

Alle door ons opgegeven prijzen gelden “franco huis”, tenzij het goederenbedrag minder is dan € 115,00 excl. BTW. In dat laatste geval wordt een ordertoeslag in rekening gebracht. Indien tussen het afsluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan een tijdvak van meer dan drie maanden verstrijkt, zijn wij gerechtigd prijsverhogingen in lonen en materialen aan de afnemer door te berekenen. Prijswijzigingen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voor de uitvoering daarvan, zullen slechts in overleg met de afnemer worden doorberekend.

Artikel 5

De afnemer is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekortkomingen te controleren. Uiterlijke – en zichtbare – gebreken dienen op de vrachtbrief te worden aangetekend op straffe van verval van het recht op reclame. Wij zijn gerechtigd deelleveranties te verrichten, welke wij afzonderlijk kunnen factureren. Deelfacturen zijn aan dezelfde voorwaarden onderworpen als facturen ten behoeve van de gehele order. Wanneer de verkochte zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet in ontvangst zijn genomen zonder dat dit aan ons te wijten is, zullen deze zaken voor rekening en risico van de afnemer worden opgeslagen.

Artikel 6

De wijze van transport wordt door ons bepaald, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7

Indien wij door oorzaken buiten ons toedoen, zoals werkstakingen, overheidsmaatregelen of anderszins blijvend of tijdelijk niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij van onze verplichtingen ontslagen.

Artikel 8

Voor zover niet elders uitdrukkelijk in de Algemene Voorwaarden aanvaard, zijn wij niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ons aan de wederpartij of derden voor zover deze schade uitstijgt boven het netto factuurbedrag van deze overeenkomst. Dit geldt niet voor opzet of grove schuld van ons of één van onze medewerkers ten aanzien van schade ontstaan tijdens afleverings- of reparatiewerkzaamheden.

Artikel 9

In het geval van levering na verkoop beperkt onze aansprakelijkheid zich tot het repareren of geheel of gedeeltelijk vervangen van zaken welke bij normaal gebruik binnen twaalf maanden na factuurdatum gebreken vertonen, voor zover deze gebreken zijn te wijten aan fabricagefouten of gebruik van ondeugdelijk materiaal.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gebrek dat voortvloeit uit de toepassing van de door ons geleverde zaken. Ten aanzien van door ons geleverde zaken gaat onze aansprakelijkheid nimmer verder dan de aansprakelijkheid van onze leveranciers jegens ons.

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel opgetreden gebreken in door ons geleverde zaken.

Indien zich binnen 6 maanden na factuurdatum enig gebrek voordoet aan geleverde zaken, is de afnemer verplicht ons hiervan schriftelijk mededeling te doen met vermelding van aard en omvang van het bedoelde gebrek. In een zodanig geval moeten wij in de gelegenheid worden gesteld ons eventueel van het gebrek ter plaatse te overtuigen. In het geval van geleverde zaken zal de afnemer deze onmiddellijk op eigen kosten aan ons te retourneren. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels geldt de voldoening aan de garantieverplichtingen als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding uitgesloten. Van beweerde gebreken dient in alle gevallen op straffe van verval van rechten gereclameerd te worden binnen acht dagen nadat de gebreken bij de afnemer of de gebruiker bekend worden of bekend waren.

Artikel 10

Opgegeven levertermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Artikel 11

In geval van verkoop behouden wij ons de eigendom voor van alle door ons geleverde zaken, zolang de koopsom, met inbegrip van alle eventueel verschuldigde rente en kosten, niet volledig is voldaan. De afnemer is gerechtigd in het kader van zijn normale bedrijfsvoering de door ons geleverde zaken door te leveren. In het geval van doorlevering verplicht de afnemer zich slechts onder eigendomsvoorbehoud door te leveren. De afnemer draagt bij doorlevering reeds nu voor alsdan zijn vordering op diens afnemer aan ons over.

Artikel 12

Al onze facturen moeten zonder korting of schuldvergelijking worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

Vindt betaling niet binnen de in dit artikel genoemde termijn plaats, dan heeft dit tot gevolg dat alle bedragen, verschuldigd door de afnemer uit hoofde van leveranties direct opeisbaar worden. Bij niet tijdige betaling is de afnemer vanaf de datum van eerste ingebrekestelling de wettelijke rente verschuldigd, onverminderd alle overige rechten. Indien wij onze vordering ter incasso uit handen moeten geven, zullen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer komen.

Artikel 13

Ten aanzien van alle geschillen welke niet zijn onderworpen aan de competentie van de kantonrechter is in eerste instantie bij uitsluiting de Arrondissementsrechtbank Almelo bevoegd. Op de overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden gelden voor Oranje Groep B.V. en al haar dochterondernemingen.

Van welk land wilt u de servicevoorwaarden weten?

Nederland
Frankrijk
België
Duitsland